Informatie voor docenten

DE ROL VAN DOCENTEN 
Mentoren en docenten zijn belangrijke rolmodellen voor leerlingen en essentieel voor een goede voorbereiding van de leerlingen. De opbrengst is veel groter bij een goede voorbereiding, en het afbreukrisico is groot als leerlingen onvoorbereid naar On Stage komen. Uiteraard spelen ook ouders hierbij een grote rol. Zij kunnen thuis met hun kinderen praten over beroepskeuze, samen de website bekijken, oefenen met jezelf voorstellen en vragen stellen en meedoen als beroepsbeoefenaar. Via de projectleider krijgen mentoren de Handleiding en lesmateriaal. Met het On Stage leerling Paspoort kunt u als mentor praktisch en concreet aan de slag met de leerlingen.

CONTACT, VRAGEN EN INFORMATIE
Over hoe, wat en wanneer worden de scholen geïnformeerd door de  projectleider en/of de On Stage contactpersoon van uw school (meestal de decaan).  

WEBSITE
We doen ons best om zoveel mogelijk verschillende beroepen uit alle sectoren te vinden, van automonteur tot advocaat. Op de website staan alle bedrijven en beroepen die zich hebben aangemeld. Kijk met de leerlingen regelmatig wie er komen en wie nog missen. 

ACTIVITEITEN
On Stage is een concept met diverse onderdelen voor alle deelnemers gedurende het schooljaar en sluit af met het Beroepenfeest. In overleg met de scholen wordt de On Stage jaarplanning vastgesteld. Alle activiteiten zijn opgenomen in de schoolkalender en bekend bij de On Stage contactpersonen van alle scholen. Er zijn o.a. trainingen voor leerlingen en docenten, een briefing voor de ondernemers. De jaarplanning staat, voor zover al bekend, op pagina Agenda van de website.

TRAININGEN
Een belangrijk onderdeel van de voorbereidingen op het Beroepenfeest is de leerlingtraining Junior Networking. De leerlingtraining is gebaseerd op het On Stage Paspoort. De training wordt meestal (op verzoek van de school) gegeven door de trainers van Abor; soms geven (ervaren) mentoren zelf deze training met behulp van onze formats. Op verzoek worden er ook (netwerk)trainingen of energizers voor beroepsbeoefenaren en docenten georganiseerd. 

GASTLESSEN OP SCHOOL
Op verzoek organiseert On Stage ook gastlessen die worden gegeven door lokale professionals uit het bedrijfsleven.  

DEELNAMEVOORWAARDEN 

  • Er doen minimaal twee leerjaren mee waarbij, indien aanwezig, ook een theoretische leerweg. 
  • LWOO, Praktijkschool, VSO en ISK leerlingen vragen in een aantal gevallen extra begeleiding van de school en een andere inspanning van bedrijven. Om reden van zorgvuldigheid is deelname van deze groep alleen mogelijk na expliciet overleg.   
  • Afwijken van de vaste onderdelen van het concept On Stage is alleen toegestaan met instemming van de (landelijk)    projectleider.
  • Onderwijs en bedrijfsleven mogen van elkaar verwachten dat er voorbereidende inspanningen worden geleverd om On Stage tot een succes te maken.
  • Bij onvoldoende voorbereiding van de jongeren op school, kan de organisatie besluiten de betreffende klas of school uit te sluiten van deelname. Onvoldoende voorbereid zijn leidt tot teleurstelling, beperkte opbrengst, slechte pers bij het lokale bedrijfsleven en het brengt afbreukrisico met zich mee voor de jongeren en alle andere betrokkenen. 

Leest u ook de algemene voorwaarden op deze website.

VMBO ON STAGE WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR: