Privacyverklaring

Op 25 mei 2018 is de nieuwe wet op de privacy ingegaan: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Hieronder staat beschreven hoe VMBO On Stage hiermee omgaat:

Bij aanmelding is het de bezoeker duidelijk welke gegevens worden verzameld (de bezoeker beantwoordt een aantal vragen) en met welk doel (deelname). Deze gegevens mogen niet voor een ander doel gebruikt worden. Per mail ontvangt de bezoeker  informatie die nodig is voor deelname. Deze instructies zijn onderdeel van On Stage en dus voor hetzelfde doel als waar de gegevens voor achter zijn gelaten. Voor vragen over onze werkwijze m.b.t. de AVG kan men contact opnemen met de lokale projectleider.

LOKAAL
1.    Aanmeldgegevens met informatie over bedrijf, beroep en website van de deelnemers/beroepsbeoefenaren, publiceren wij op de website ten behoeve van de voorbereiding en oriëntatie van de leerlingen 
2.    De gegevens van de contactpersoon van het deelnemende bedrijf/organisatie worden bewaard door de lokale projectleider ten behoeve van informatievoorziening en afstemming over deelname in het lopende jaar. Informatievoorziening gebeurt per mail, vaak in de vorm van een nieuwsbrief
3.    Het is mogelijk dat deelnemende bedrijven worden benaderd door leden van het organiserend Stage Team op basis van deze gegevens, maar altijd alleen in het kader van het project VMBO On Stage 
4.    Het deelnemersbestand is en wordt geen eigendom van de deelnemende scholen en/of penvoerder
5.    De gegevens van de aanmeldingen bewaren wij 2 jaar ten behoeve van feedback, follow up en de verlenging of beëindiging van hun deelname
6.    Bij enkele regio’s wordt de planning van leerlingen mbt de werkbezoeken op de Doe Dag verzameld. Deze gegevens worden door de lokale projectleider en de mentoren gebruikt om de planning van de leerlingen te controleren en begeleiding te kunnen organiseren. Toepassing van de AVG hierbij valt onder verantwoordelijkheid van de deelnemende scholen 
7.    Lokale projectleiders volgen het privacybeleid van de school mbt foto’s en film die worden gemaakt bij het Beroepenfeest en de Doe Dag Foto’s
8.    In het kader van het project verstrekken wij On Stage Paspoorten voor de leerlingen. Dit is (gepersonaliseerd) lesmateriaal en het gebruik hiervan valt onder het privacybeleid van de school 
9.    In het kader van het project worden er contactgegevens uitgewisseld tussen de leerling en de beroepsbeoefenaar. Dit is noodzakelijk voor het doel van het project: nl toegang en onderhoud van een persoonlijk netwerk. Dit is tevoren bekend gemaakt aan alle partijen en valt onder het privacybeleid van de school
10.    Lokale projectleiders volgen het privacybeleid van de school m.b.t. uitvoering van de AVG ten aanzien van leerlingen, ouders en leraren
11.    De gegevens van de deelnemers (bedrijven) worden niet gebruikt voor andere doelen dan de realisatie van VMBO On Stage
12.    Bij de lokale On Stage projecten heeft alleen de lokale projectleider toegang tot gegevens van deelnemende bedrijven en personen
13.    Wij stellen geen gegevens beschikbaar aan andere partijen 
14.    Deelnemende bedrijven en personen van VMBO On Stage hebben kennis kunnen nemen van, en geven toestemming voor het gebruik van de door henzelf verstrekte gegevens bij aanmelding zoals in dit document beschreven. 

LANDELIJK
15.    Het concept, de (lokale) websites, landelijke co-financiering, aanmeldmodules, enquête tool en mailaccounts zijn eigendom van –en in beheer van- de landelijke organisatie VMBO On Stage. Toegang is nodig om te kunnen handelen bij problemen, updates en beheer. Dit betekent:
  a)    dat zowel de webmaster als de landelijke organisatie van VMBO On Stage inzage heeft in de aanmeldgegevens van alle regio’s
  b)    dat zowel de webmaster als de landelijke organisatie van VMBO On Stage inzage heeft in de mailbox van de lokale projectleiders
  c)    dat de landelijke organisatie van VMBO On Stage inzage heeft in de enquête resultaten
16.    Mbt het publiceren van foto’s en film volgen wij het beleid van de lokale projectleiders
17.    Het is mogelijk dat deelnemende bedrijven worden benaderd door leden van het organiserend Stage Team op basis van deze gegevens, maar altijd alleen in het kader van het project VMBO On Stage 
18.    Wij hebben een verwerkersovereenkomst met de partij waar onze website(s) zijn ondergebracht 
19.    De gegevens van de deelnemers (bedrijven) worden niet gebruikt voor andere doelen dan VMBO On Stage
20.    Het deelnemersbestand is en wordt geen eigendom van de deelnemende scholen en/of penvoerder
21.    Wij hebben de deelnemende scholen geïnformeerd over onze werkwijze m.b.t. AVG 
22.    Dit document staat op een duidelijke plaats op de aanmeldpagina van alle lokale projecten
23.    Wij stellen geen gegevens beschikbaar aan andere partijen

VMBO ON STAGE WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR: